JEZUS en MARIA Groep. DE WEDERKOMST VAN DE CHRISTUS


De Wederkomst van Jezus

Hoe zullen we weten dat de komst van de Heiland nabij is? Toen Jezus Christus werd geboren, wisten zeer weinig mensen dat de Heiland van de wereld was gekomen. Bij zijn wederkomst zal er geen twijfel zijn over wie Hij is.. We kunnen ons het beste voorbereiden op Jezus' wederkomst door de leringen van het evangelie te omarmen en deel van.


De bijbelse waarheid over de wederkomst van Jezus Christus

Klik hier voor de vragenbespreking: http://www.youtube.com/watch?v=t7ZPCw6cSAY www.jongerenavonden.com


De bijbelse waarheid over de wederkomst van Jezus Christus

De Here Jezus komt op dezelfde wijze terug. Zoals Hij tweeduizend jaar geleden opsteeg in de hemel, komt Hij binnenkort terug op de aarde. Jezus stuurt geen boodschapper, ambassadeur of engel maar komt zelf terug. Daarnaast is de Here Jezus voor 100% God en voor 100% mens. Hij is de Zoon van God en de Zoon van David (Romeinen 1:3-4).


De wederkomst van Jezus is zeer nabij! Vragenbespreking Ds. M.M. van Campen YouTube

Maw: de dag van de wederkomst wordt door God bepaald. (vgl het woord van Jezus dat niemand, ook Hij zelf niet, weet wanneer het zover is - Mat 24: 36) Ook in 1 Kor 15: 52 luidt de bazuin het einde in. Daarop volgt de komst van de Heer vanuit de hemel (Filp 3: 20; 1 Thes 1: 10 en 4: 16).


Wat zijn de bijbelse tekenen van de wederkomst van Jezus?

En in Matteüs 25: 6 zei de Heer Jezus: " En rond middernacht werd er geroepen: 'Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.'. " Deze verzen zeggen heel duidelijk dat, wanneer de Heer terugkomt, niet iedereen Hem zal kunnen zien, maar dat Hij zal komen zonder dat wij het weten. In plaats daarvan zal Zijn komst aangekondigd.


De wederkomst van Jezus Christus

Toen Hij tot zijn leerlingen sprak, zei Jezus Christus het volgende over Zijn wederkomst: 'Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.'. (Mattheus 16:27) . Jezus zei dat Hij zou komen om ieder te vergelden naar zijn daden.


De dag van Jezus wederkomst, Paul J.M. van Teeffelen 9789080808928 Boeken

www.jongerenavonden.com


JEZUS en MARIA Groep. DE WEDERKOMST VAN DE CHRISTUS

Bijbelteksten over de Wederkomst - Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip… Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede… Hij die van deze dingen getuigt, zegt: 'Ja, Ik kom spoedig!' Amen… Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te… Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt…


Hoe de wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen De christelijke film 'Kloppen aan de deur

Belijdenisgeschriften. De Apostolische Geloofsbelijdenis leert dat de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. In vraag en antwoord 52 van de Heidelberger Catechismus gaat het ook over Christus' wederkomst.


De wederkomst van de Heer Jezus in 2020 De heer, Bijbel, Heer

Is de Wederkomst van de Here Jezus Christus nabij ? Persoonlijk denk ik van wel. Waarom ? Wel, gelet op de tekenen der Tijd. Ten eerste is er de staat Israël die weer bestaat en in 1948 gesticht werd (vervulling van Ezechiël 37:7, 22). In 70 na Christus werd de tempel te Jeruzalem verwoest en werden de Joden over de gehele wereld verspreid.


De verschijningen van Jezus na zijn opstanding EO

En doe dat nu, want de wederkomst van Jezus is zeer nabij, er is geen tijd te verliezen. (A.P. Geelhoed) Verder stelt hij in een interview met CIP, waar meerdere publicaties en video's van zijn hand te vinden zijn(!) het volgende: "Daar hoort echter ook bij dat we ons bekeren van elke smet van antisemitisme", vervolgt de schrijver.


Bijbelstudie en Uitleg De wederkomst van Jezus Christus Openbaring 191121 Calvary Chapel

Jezus waarschuwt ons om waakzaam te zijn en uit te zien naar Zijn komst. Het is dus van groot belang om te lezen wat de Bijbel over de eindtijd zegt, zodat we waakzaam kunnen zijn. Openbaring 1:3 "Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij."


Hemelvaart, opname en wederkomst Way of Grace

Antwoord. De wederkomst, of tweede komst, van Jezus Christus is de hoop van gelovigen dat God alle dingen onder controle heeft en trouw is aan de beloften en profetieën in Zijn Woord. Tijdens Zijn eerste komst kwam Jezus Christus als een baby in een voerbak in Betlehem naar de aarde, precies zoals voorspeld was.


De wederkomst van de heer jezus Artofit

Wie de profetieën onderzoekt en de tekenen van de tijd verstaat, zal ontdekken dat de wederkomst van Jezus Christus heel spoedig zal plaatsvinden en dat het einde van de wereldgeschiedenis zeer nabij is . Maar niemand weet de dag of het uur. Als wij niet klaar zijn voor Zijn wederkomst, lopen we de kans dat we er door verrast zullen worden.


TEKENEN VAN JEZUS WEDERKOMST HERKENT GIJ DE TEKENEN

De wederkomst van Jezus Christus is de door Hem beloofde terugkeer naar de Zijnen en naar deze wereld. Eerst zal Hij van de hemel neerdalen en de Zijnen uit de wereld tot zich nemen. Daarna zal Hij, voorafgegaan door de wederkomst van de profeet Elia, die in Israël "alles zal herstellen" (Matth. 17:10-11), met de Zijnen in heerlijkheid.


De bijbelse waarheid over de wederkomst van Jezus Christus

De Wederkomst. Wanneer komt Jezus terug op aarde? Veel teksten geven aan dat de wederkomst van Jezus Christus nabij was ten tijde dat het NT werd geschreven. (Jacobus 5:8-9) Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt . Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt; ziet, de Rechter.